Z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676), dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej ogłasza się w postaci elektronicznej.